Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA FESTIVALULUI - CONCURS NAŢIONAL AL INTERPREŢILOR CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC “CÂNT ŞI JOC PE HÂRTIBACI”, EDIŢIA a – XVIII – a 2012


Tradiţia organizării la Agnita a unui festival al muzicii populare româneşti, iniţiat în anul 1994 şi ajuns acum la cea de-a XVIII-a ediţie, este expresia împlinirii unei datorii sacre pentru valorificarea cântecului şi portului popular românesc, care trebuie păstrate la loc de cinste în cultura şi sufletul tuturor românilor. Aparent, o ediţie ca oricare alta din cele 17 desfăşurate până acum. Însă, având în vedere că anul acesta este a XVIII-a editie, organizatorii au considerat că este necesar, ca Festivalul să fie televizat, pentru a putea fi mediatizat la nivel naţional şi internaţional. În acest context, dorim ca Festivalul , să se contureze ca o reuniune artistică de excepţie, să fie o mare sărbătoare, prin cântec, a românilor de pretutindeni şi să întrunească toate condiţiile necesare pentru a oferii o adevarată rampă de lansare a tinerilor care s-au dedicat folclorului.

           I. Organizatori şi participanţi:

1. Festivalul - concurs “CÂNT ŞI JOC PE HÂRTIBACI” va fi organizat de către:              

- CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU, prin CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVARREA CULTURII TRADIŢIONALE "CINDRELUL- JUNII" SIBIU,
- CONSILIUL LOCAL AGNITA ŞI PRIMARIA ORAŞULUI AGNITA prin CASA DE CULTURĂ „ILARION COCIŞIU” AGNITA.

2. În concurs vor participa artişti amatori, vocali .

3. Toţi concurenţii înscrişi vor anexa la fişa de înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu sunt angajaţii (cu carte de muncă) ai vreunui ansamblu artistic profesionist.

              II. Directorul Festivalului

1. Directorul Festivalului este directorul CASEI DE CULTURA „ILARION COCIŞIU” AGNITA

2. Directorul Festivalului concepe proiectul manifestărilor şi, împreună cu echipa proiectului, asigură buna desfăşurare a acestuia.

3. Directorul Festivalului va propune C.J.C.P.C.T. CINDRELUL-JUNII SIBIU constituirea unei comisii consultative în vederea unei cât mai bune organizări a Festivalului.

           III. Înscrierea în concurs. Condiţii de participare:

1. Concursul este deschis, solişti vocali amatori, din ţară, interpreţi ai cântecului popular românesc, având vârsta între 18 şi 30 de ani. Nu se admite participarea aceluiaşi interpret la mai mult de trei ediţii ale Festivalului. În afara concurenţilor care au câştigat trofeul sau unul dintre cele trei premii (I, II, III) şi care nu mai au dreptul să participe în concurs, câştigătorii premiilor speciale mai pot concura, cu condiţia să nu mai fi participat decât o singură dată.

2. Formularele de înscriere în concurs vor fi avizate de una dintre următoarele instituţii: Centrele Judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Centrele Culturale sau Şcolile de Artă. Interpreţii nu se pot înscrie fără viza instituţiilor amintite.
3. Fişele de înscriere în concurs vor fi trimise pe adresa CASEI DE CULTURA „ILARION COCISIU” AGNITA, STR. SCOLII, NR. 1B, JUD. SIBIU – telefon / fax 0269510345 - până la data de 1 decembrie 2012 , iar partiturile muzicale ale pieselor ce urmează a fi interpretate în concurs vor fi trimise la C.J.C.P.C.T. Cindrelul - Junii Sibiului la nr. de fax 0269/210945. Fişele incomplete duc la excluderea concurenţilor de la preselecţie.
4. Concurenţii vor interpreta în concurs două piese muzicale, una fără acompaniament (doină sau baladă) şi una cu acompaniament orchestral. În plus, concurentul va mai avea pregătite cel puţin alte două piese, fiind la latitudinea juriului dacă interpretului i se va mai solicita interpretarea altor piese decât cele prezentate, pentru o cât mai bună evaluare a concurentului. Este permis acompaniamentul cu formaţie din afara Festivalului, în condiţiile în care se consideră că acest lucru pune în valoare elementul tradiţional zonal. În acest caz se va comunica prin fişa de înscriere, specificându-se tipul de acompaniament propus (formulă tradiţională). Cheltuielile legate de deplasarea, cazarea şi masa pentru formaţia de acompaniament vor fi suportate de către concurentul care solicită această formulă de concurs. Totodată, concurenţii vor oferi informaţii, dacă juriul consideră că este necesar, despre piesele pe care le interpretează (de unde a fost culeasă piesa, de unde a învăţat această piesă etc.). Timpul maxim alocat fiecărui concurent este de 10 min. Depăşirea timpului de concurs atrage după sine descalificarea concurentului.
5. Cheltuielile de cazare şi transport pentru soliştii care susţin recitaluri, membrii juriului, echipa TV şi alţi invitaţi, pe perioada desfăşurării Festivalului, vor fi suportate de organizatori.
6. Cheltuielile cu onorariile pentru soliştii în recital, pentru membrii juriului, pentru realizatorul TV, prezentator, scenografie, precum şi pentru alte categorii de colaboratori vor fi suportate de către organizatori.
7. Cheltuielile de cazare şi masă, pentru candidaţii admişi în concurs, vor fi suportate de organizatori, pe perioada 6 – 7 decembrie 2012. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi, sau de către instituţiile pe care le reprezintă.
     IV. Repertoriul

1. Fiecare concurent va interpreta două piese inedite (una fără acompaniament) din repertoriul liric sau epic tradiţional al zonei etno - folclorice pe care o reprezintă. În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică.

2. Pentru asigurarea acompaniamentului concurenţilor, melodiile vor fi notate în tonalitatea convenabilă interpretului, partiturile muzicale urmând a fi transmise, de catre concurenti, până la data de 1 decembrie 2012, prin fax la nr. :0269510345 sau 0269210945, cu precizarea pentru Festivalul „ CÂNT ŞI JOC PE HÂRTIBACI 2012” precum si numele si prenumele conurentului.

             V. Desfăşurarea concursului:

1. Concursul se desfăşoară într-o singură etapă, ordinea de intrare fiind stabilită de organizatori şi de realizatorul TV, ţinându-se seama de reprezentarea diversificată şi echilibrată a zonelor folclorice ale ţării in ziua de 6 decembrie 2012.

2. Concertul de gală al laureaţilor va avea loc în ziua de 7 decembrie 2012.

3. Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs, prezenţa la repetiţiile preliminare fiind obligatorie.

Concurenţii au obligaţia să respecte orele de repetiţii, spectacole şi alte activităţi care fac parte din programul Festivalului. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea automată a concurentului.

         VI. Juriul concursului:

1. Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc (etnomuzicologi, folclorişti, interpreţi celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori). Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calitatea interpretării, de autenticitatea şi de valoarea artistică a pieselor, de ţinuta scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular al interpretului.
2. Preşedintele juriului va fi o personalitate a folcloristicii româneşti. Juriul va avea şi un secretar, fără drept de vot, numit din rândul echipei de proiect.

VII. Distincţii

1. Concurenţilor li se vor acorda diplome şi alte însemne(cupe) ale ediţiei a XVIII-a, a FESTIVALULUI ŞI CONCURSULUI NAŢIONAL AL INTERPREŢILOR CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC “CÂNT ŞI JOC PE HÂRTIBACI”.

2. Dat fiind nivelul concurenţilor şi solicitările unor ONG-uri sau sponsori de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a comunica numărul de premii ce vor alcătui palmaresul Festivalului, precum şi valoarea acestora, în momentul decernării lor.
3. În această situaţie, juriul va lua în calcul posibilitatea acordării următoarelor premii:
        Marele Premiu – Trofeul “CANT SI JOC PE HARTTIBACI” 800 LEI 
          Premiul I  -  700 LEI
          Premiul II  - 600 LEI
          Premiul III - 500 LEI 
          Mentiune  - 100 LEI
          Mentiune  - 100 LEI

4. Nu se admit contestaţii, hotărârea juriului fiind irevocabilă.

              VIII. Repere financiare:

1. Cheltuielile Festivalului (cazare, masă, transport, tipărituri, promoţionale, premii, onorarii, plăţi colaboratori, chirii diverse, scenografie, regie, realizare Tv, sunet, lumini, telefonie, etc.) vor fi suportate de către principalii organizatori şi sponsori, conform OG 51/1998 şi Legii 245 / 2001.
2. Având în vedere anvergura acestei manifestări, plăţile colaboratorilor, în spiritul acestui Regulament, se vor face pe bază de negociere, conform Legii 571 /2003.

  IX Alte activităţi

1. În afara concursului propriu-zis, a recitalurilor extraordinare oferite de artişti consacraţi din ţară, FESTIVALUL - CONCURS NAŢIONAL AL INTERPREŢILOR CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC ,,CÂNT ŞI JOC PE HÂRTIBACI”, ediţia a XVIII-a, Agnita, 6 – 7 decembrie 2012, va mai cuprinde si transmisii TV. 

 

Prof. SARBU IOAN, 

DIRECTORUL FESTIVALULUI  

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

           FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL AL INTERPREŢILOR

                CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC

CÂNT ŞI JOC PE HÂRTIBACI”

Ediţia a XVIII – a, 6 – 7 DECEMBRIE 2012

    AGNITA, JUD. SIBIU

      ROMANIA

 

Numele__________________Prenumele_______________

Data naşterii_____________Locul naşterii__________________ B.I./C.I. Seria______ , Nr.____________, Studii_______________

________________________________Profesia_______

Zona etnografică pe care o reprezintă_______________________

_________________________________

Date esenţiale asupra activităţii (premii, ansambluri cu care a colaborat, turnee etc.): _________________________________________

_________________________________________

Repertoriul propus pentru concurs:______________

_________________________________________

De la cine a fost preluat; când? ________________

 _________________________________________

 _________________________________________


 ________________________________________

_________________________________________
Necesităţi tehnice (observaţii): _________________

_________________________________________


Viza: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale / Centrul Cultural / Şcoala Populară de Arte şi Meserii


Semnătura: _______________


Data_____________________

 


sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse